NS5

2019年2月22日-3月8日
2.22-3.8.2019

[Niceshop Su 5th anniversary exhibition]

参加者 Participant

Aiko Tatsukawa (well) | Asako Hoshikawa | Ayami Konishi | Ayumi Akutagawa | Chie Cho | Dove | fileloaded1.ofdusty | Haruka Numoto | Joseph Torres | Kaori Nakao | Kazuma Sasajima | Kazunari Nakanishi | Kenji T. | Kinugasa | Le Makeup | Masafumi Ezaki | Muku Kobayashi | Natalia Panzer | Nicholas Strobelt | Manami Otsu | Ray Washio | Rina Cho | rockrototante | Ryuji Takahara (well) | seaketa | Shintaro Matsuo | Shoji Funakawa | Theodore Cale Schafer | Tom Trudgeon | Woopheadclrms | Yoshihito Mizuuchi | Yuto Ohashi